Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 


MAŁE PROJEKTY

WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY I ZAŁĄCZNIKI
DO POBRANIA


WNIOSKI O PŁATNOŚĆ I ZAŁĄCZNIKI
DO POBRANIA

Małe projekty - są to projekty, przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które niekwalifikują się w ramach wsparcia działania osi 3 - jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełniania kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi 50 000 zł. Szczegółowe zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

 

ZAKRES POMOCY DLA MAŁYCH PROJEKTÓW

 

1) Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem rodków transportu napędzanych mechanicznie,

b) organizacje szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania: szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

2) Rozwijanie aktywnoci społecznoci lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, lokalnej przedsiębiorczości lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remont i budowy pomieszczeń mieszkalnych,

b) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcje, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów,

3) Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej.


4) Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególnoci obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000


5) Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez :

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje

c) kultywowanie:
- miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
- kultywowanie języka regionalnego i gwary,
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt 23* ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków EFRRROW (*Funkcjonowanie lokalnych grup działania, nabywanie umiejętnoci i aktywizacja)

e) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

f) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich;6) Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej "produktami lub usługami lokalnymi", albo podnoszenie jakoci takich produktów lub usług przez:

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

b) promocję produktów lub usług lokalnych,

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem rodków EFRRROW,

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f) badanie rynku produktów lokalnych - z wyłączeniem działalności rolniczej

7) Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalnoci kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalnoci rolniczej.

 


Beneficjentami małych projektów mogą być:


WYŁĄCZENIE: O pomoc nie może ubiegać się województwo         

                                                                                                                                                                                                     

1.     Osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym LSR lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze, 

2.      osoby prawne,

3.     jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną jeżeli:

·         posiadają siedzibę na obszarze LSR lub prowadzą działalność na obszarze objętym LSR   

UWAGI: Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy i samodzielnie nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach "małych projektów", ponieważ nie posiada osobowości prawnej. Podobnie kółka rolnicze i  koła gospodyń wiejskich jeśli nie są zarejestrowane (w formie np. stowarzyszenia), z uwagi na brak osobowości prawnej lub zdolności prawnej nie mogą ubiegać się samodzielnie o dofinansowanie w ramach małych projektów.   WYŁĄCZENIE PRZEDMIOTOWE WPROWADZONE NOWELIZACJĄ Z  2012 ROKU

 

Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej może ubiegać się wyłącznie pomoc w zakresie następujących kategorii:

1.) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

- promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych

2.) promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

- kultywowanie:

·         miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów

·         języka regionalnego i gwary,

·         tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

  OGRANICZENIA PRZEDMIOTOWE WPROWADZONE NOWELIZACJĄ Z 2012 ROKU                                                                                                                                                                          

·         osoba fizyczna może ubiegać się o pomoc na wszystkie kategorie bez wykluczeń) tylko wówczas, jeżeli MP jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, którą zamierza podjąć. Ostatecznym terminem na założenie działalności gospodarczej jest data złożenia pierwszego wniosku o płatność.

 

FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

                                                                                                                                                                                                                                                                         

Całkowity planowany koszt Małego projektu nie może być niższa niż 4 500 zł. natomiast wysokość pomocy przyznanej na realizacje operacji nie może przekroczyć  50 000 zł.

 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych operacji natomiast pozostałe 20% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Pomoc na MP przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi   200 000 zł na jednego beneficjenta. Przy ustalaniu limitu pomocy dla jednego beneficjenta, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane MP i kwot pomocy przyznanej na MP, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

 

 

 

 

 Zaliczka przysługuje tylko dla operacji inwestycyjnych, przy czym:

- Kwota zaliczki nie może przekroczyć 50 %wnioskowanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowane związane z inwestycją,

- Dla jej uzyskania konieczne jest ustanowienie gwarancji bankowej w wys. 110% wnioskowanej kwoty zaliczki

 

 

- WARUNKI UZYSKANIA POMOCY
  
- zakres rzeczowy małego projektu musi wpisywać się w zakres określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia
-  Mały projekt nie może być finansowany  z udziałem innych środków publicznych, z wyjątkiem
     1.Funduszu Kościelnego,
     2. dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej
- mały projekt nie może być realizowany w więcej niż w dwóch etapach
- jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy , lecz nie później niż do dnia 31 grudzień 2014 r.
- płatność ostateczna nie może obejmować mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy
  
INNE WARUNKI UZYSKANIA POMOCY

Do kosztów kwalifikowanych małych projektów zalicza sie koszty, które są uzasadnione zakresem realizacji małego projektu, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne- nie wcześniej niż 1 styczna 2007 roku w formie rozliczenia pieniężnego, ,a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1000 zł - w formie rozliczenia bezgotówkowego

Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla rejestrowania transakcji dokonywanych w ramach operacji (analityka księgowa operacji)

Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych może się to odbywać przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa

Sankcją za nie stosowanie się do powyższego zalecenia jest redukcja kwoty pomocy o 10%.
 
      
KOSZTY KWALIFIKOWANE
                                                                                                                                                                                                                 
a) koszty ogólne, obejmujące koszty:- przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,

- opłaty za patenty, licencje lub wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych,

 

- opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych - sprawowania nadzoru autorskiego     i inwestorskiego,                                                                                                                                                                                                                  
Koszty ogólne do 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

 


b) koszty zakupu materiałów lub przedmiotów,
c) koszty zakupu usług lub robót budowlanych,
d) koszty najmu , dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, z tym ze w przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, koszty zakupu oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn podlegają refundacji wyłącznie, gdy nie przekraczają kosztów najmu lub dzierżawy
e) podatek od towarów i usług (VAT), uiszczany w związku z poniesieniem kosztów kwalifikowanych na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (Dz.U.UE L 277              z 21.10.2005, str. 1, z poźn. zm.).    

 


Podatek VAT jest niekwalifikowany w żadnych okolicznościach dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dla  pozostałych beneficjentów może być kwalifikowany jeżeli w żadnej części nie może być odzyskany.
Na poziomie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikacji dokonuje się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy.
Przy wniosku o płatność należy złożyć indywidualną interpretację podatkową wydaną przez Izbę Skarbową.

f) wartość wkładu niepieniężnego obejmującą wartość:

- pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia                    w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty, i liczby 168,

- udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców, o którym mowa w art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1974/2006

Do obliczenia kwoty dofinansowania w przypadku operacji z udziałem wkładu niepieniężnego stosuje się zasady określone w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 - zmiana z 2012 r

Przepis art. 54 ust.2 rozporządzenia nr 1974/2006 brzmi następująco:

Wydatki publiczne współfinansowane przez EFRROW, wnoszące wkład do operacji obejmujące wkłady niepieniężne, nie mogą przekroczyć całkowitych kwalifikujących się wydatków,       z wyłączeniem wkładów niepieniężnych, na zakończenie operacji.

Brzmienie art. 54 ust.2 rozporządzenia nr 1974/2006 w tzw. swobodnym tłumaczeniu

 

KWOTA DOTACJI UDZIELONA DO OPERACJI REALIZOWANEJ Z UDZIAŁEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO, NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ WKŁADU FINANSOWEGO WNIESIONEGO NA SFINANSOWANIE TEJ OPERACJI

 

 

WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
     
 
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by