Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lub usług. Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku działalności nierolniczej ma przyczyniać się do tworzenia pozarolniczych źródeł dochodów w gospodarstwach, a także powstawania miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
 
ZAKRES POMOCY

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1. Usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. Usług dla ludności;
3. Sprzedaży hurtowej lub detalicznej;
4. Rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. Robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. Usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. Usług transportowych;
8. Usług komunalnych;
9. Przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. Magazynowania lub przechowywania towarów;
11. Wytwarzania produktów bioenergetycznych z biomasy;
12. Rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc udzielana jest jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD C.K. Podkarpacie i inwestycja będzie realizowana na obszarze objętym tą strategią.
 
BENEFICJENCI

Beneficjentem operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wdrażanych w ramach Wdrażania lokalnej strategii rozwoju może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
 
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna kwota pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100 000 zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.
Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania 200 000 zł.
Pomoc udzielana jest jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD C.K. Podkarpacie i inwestycja będzie realizowana na obszarze objętym tą strategią.
 
KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowane dotyczyć mogą:

1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
3. Zagospodarowania terenu;
4. Zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
 • W wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji- w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
 • W wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji- w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe;
7. Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
 
JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OTRZYMAĆ POMOC

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić aby otrzymać pomoc:
 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji
 3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
   - wiejskich,
   - miejsko-wiejskich (do 5 tys. mieszkańców) lub
   - miejskich (do 5 tys. mieszkańców)
 4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacja dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa powyżej
 5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej
 6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objętym, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi


Dodatkowe warunki określone na poziomie rozporządzenia:
O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik (beneficjenci szczegółowo wymienieni powyżej) który:
 • jest obywatelem państwa członkowskiego UE
 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia
 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej lub
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych
 • nie wystąpił o przyznanie pomocy lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy
 • nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
  • jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatności do gruntów rolnych.


WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by