Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 Realizacja działania  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.
 
ZAKRES POMOCY

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania towarów;
11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc udzielana jest jeżeli operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju LGD C.K. Podkarpacie i inwestycja będzie realizowana na obszarze objętym tą strategią.
 
BENEFICJENCI

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategią rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
 
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
 • 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;;
 • 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
 • 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.*

Poziom pomocy finansowej wynosi refundacje maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowanych operacji.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, wynosi 100 000 zł.

* Informacja aktualna na dzień 24.08.2009r.. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy i wysokość kwot limitów pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm), dostępnym m.in. na stronie www.minrol.gov.pl w zakresie PROW 2007-2013/legislacja.
 
KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:
 • budowy lub modernizacji obiektów budowlanych jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia
 • ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem  realizacją operacji


 1. Do kosztów kwalifikowanych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia zalicza się koszty:
 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów    budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
 • nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki
 • zagospodarowania terenu
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym, że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:
  • trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych
  • równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanych w zakresie innym niż usługi transportowe
 • rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy ( o którym mowa w pkt o zakupie maszyn i środków transportu), jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

  .
 1. Do kosztów o których mowa ( w pierwszych pięciu kropkach powyżej) zalicza się koszty:
  • koszty transportu do miejsca realizacji operacji
   • materiałów służących realizacji operacji,
   • maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją
  • montażu maszyn, urządzeń i narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją
 2. Do kosztów kwalifikowanych ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji zalicza się koszty:
  • przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych
  • opłat za patenty lub licencje
  • sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi
   • w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych.
 
JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OTRZYMAĆ POMOC

Kryteria dostępu - czyli jakie warunki należy spełnić aby otrzymać pomoc:
 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które maja zastosowanie do tej operacji
 3. siedziba, oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz w przypadku operacji związanych z nieruchomością miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej do gmin
  a) - wiejskich,
       - miejsko-wiejskich (do 5 tys. mieszkańców) lub
       - miejskich (do 5 tys. mieszkańców)
  (w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
  b) - gmin wiejskich
       - gmin miejsko - wiejskich (do 20 tys mieszkańców)
       - gmin miejskich (do 5 tys. mieszkańców
  (w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa),
 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji
 5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie "Promocja przedsiębiorczości".


WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
 
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by