Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIURA LGD C.K.PODKARPACIE
28-09-2016


Zapytanie ofertowe nr 4/2016

 

1. Dane Zamawiającego:
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec
NIP: 819-15-98-394
REGON: 180112825

2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników biura LGD C.K. Podkarpacie obejmującego tematykę w zakresie - Zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

3. Wymagania w stosunku do oferenta:
1. Miejsce szkolenia – biuro LGD C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec,
2. Przewidywany termin szkolenia – październik/listopad 2016 r.,
3. Liczba uczestników szkolenia -  2 osoby,
4. Czas trwania szkolenia wynosi 1 dzień (8  godzin gdzie jedna godzina szkoleniowa oznacza 45 minut zajęć),
5. Oferent zapewni materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia,,
6) Szkolenie zakończy się wydaniem imiennych zaświadczeń..

4. Wymagania w stosunku do oferenta:
Oferenci (osoba fizyczna/prawna) ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędna wiedze i doświadczenie oraz dysponować potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- wartość oferty w kwocie brutto,
- opis doświadczenia i potencjału oferenta z wyszczególnieniem podobnych zrealizowanych zadań,
2. Do oferty należy załączyć dokumentację potwierdzającą wymagane doświadczenie:
- CV osób zaangażowanych w realizację zadania.

6. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać do siedziby biura LGD C.K. Podkarpacie, ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, bądź pocztą e-mail na adres: , do dnia 05.10.2016 r. do godz. 15:00,
2. Zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie www.ckpodkarpacie.pl


7. Ocena ofert:
1. Cena – 70%,
2. Doświadczenie – 30%.

8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie kontaktować się tylko z wybranymi ofertami.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura LGD C.K. Podkarpacie pod numerem telefonu: 17 27 64 796, e mail

ckpodkarpacie@czudec.pl
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by