Piątek: 7 kwietnia 2017
Imieniny: Donata, Herminy, Rufina
 
Ilość odwiedzin: 688353
Ankieta
Czego wg Pana / Pani brakuje na naszej stronie ?
Wiadomości teoretycznych
Zdjęć
Materiałów do pobrania
Odnośników do innych stron
Informacji / ogłoszeń lokalnych
Inne
 


ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Odnowa i rozwój wsi ukierunkowana jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w tym utrzymaniem, odbudową i poprawa stanu dziedzictw kulturowego i przyrodniczego wsi i podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. celem działania jest wpływanie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwić ma ono rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływanie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
 
ZAKRES POMOCY

Pomocy finansowej udziela się na operacje w zakresie:
 • budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia obiektów pełniących rolę centrów wsi
 • budowy, przebudowy, remontu obiektów na cele promocji lokalnych produktów i usług
 • budowy, przebudowy, remontu infrastruktury turystycznej oraz ścieżek, szlaków, miejsc rekreacji, obiektów sportowych
 • rewitalizacja budynków zabytkowych używanych na cele publiczne, obiektów małej architektury, konserwacji pomników historycznych i miejsc pamięci, odnawianie elewacji dachów w zabytkowych budynkach sakralnych, odnawianie cmentarzy
 • zakupu i odnawiania budynków charakterystycznych dla regionu lub tradycji budownictwa na cele społeczne
 • zakupu towarów służących kultywowaniu tradycji i tradycyjnych zawodów
 • zagospodarowania cieków i zbiorników do rekreacji, zakupu sprzętów, materiałów, usług służących realizacji operacji
 • urządzania i gospodarowania terenów zielonych, parków lub miejsc wypoczynku
 
BENEFICJENCI

Beneficjentem pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi może być:
 1. gmina
 2. instytucja kultury dla której organizatorem jest JST
 3. osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - na operacje w ramach których są ponoszone następujące koszty:
 • związane z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego
 • odnawiania elewacji zewnętrznej i dachów w budynkach architektury sakralnej, wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
 • zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich - koniecznego do realizacji operacji
 • zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji
 • ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji
    4.    organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, które cele statutowe są zbieżne z celami
            działania Odnowa i rozwój wsi.

UWAGI: Podmioty te muszą jednakże mieć siedzibę lub realizować operacje na terenie objętym LSR, w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.
 
FORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł w okresie realizacji PROW 2007-2013.

UWAGI: Dana miejscowość może otrzymać pomoc w ramch osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie LSR co daje w sumie mozliwość uzyskania 1 000 000 zł na jedną miejscowość.
Wielkość pomocy przyznanej na realizacje jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł a poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowanych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych w wysokości co najmniej 20 % kosztów kwalifikowanych projektu pochodzi ze środków własnych beneficjenta.
 
KOSZTY KWALIFIKOWALNE

Koszty kwalifikowane dotyczyć mogą:
 1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażania budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół, przedszkoli i żłobków
 2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenie obiektów malej architektury
 3. budowy, przebudowy, remontu przeznaczonych do użytku publicznego ścieżek rowerowych, szlaków dla pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji oraz obiektów sportowych, z wyłączeniem sal sportowych, przeznaczonych wyłącznie dla szkół lub przedszkoli
 4. zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów
 5. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie i cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia publicznego
 6. urządzani i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku
 7. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej
 8. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji lub w celu poprawy estetyki miejscowości
 9. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencja zabytków użytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury, odnawiani lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci
 10. zakupu i odnawiani obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne
 11. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, w tym pawilonów, punktów wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn
 12. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzka ewidencja zabytków i odnawiania cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków
 13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu uporządkowania terenu w miejscowości, jeżeli niemożliwe jest ich odnowienie i dalsze użytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w punkcie 1-12
 14. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich koniecznych do realizacji operacji
 15. zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji
 16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (nie mogą przekraczać 10 % wartości pozostałych kosztów kwalifikowanych).

Koszty ogólne mogą dotyczyć:
 1. przygotowania dokumentacji technnicznej operacji ( w tym: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, usług geodezyjno-kartograficznych, usług rzeczoznawcy majątkowego)
 2. opłat za patenty lub licencje
 3. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego i związane z kierowaniem robotami budowlanymi
 4. przygotowywania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się także podatek od towarów i usług (VAT), na zasadach określonych w art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

UWAGI: W świetle interpretacji Komisji Europejskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. dotyczącej art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW, VAT stanowi koszt niekwalifikowany dla niepodlegających opodatkowaniu VAT krajowych, regionalnych i lokalnych organów władzy i innych instytucji prawa publicznego, w tym m. in. gmin, stowarzyszeń gmin.
 
JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ BY OTRZYMAĆ POMOC

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
 1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, miejsko-wiejskie (do 5 tys. mieszkańców) lub miejskiej (do 5 tys. mieszkańców)
 2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości
 3. projekt nie ma charakteru komercyjnego
 4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nienależącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu
 5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego
 6. projekt składany jest przez instytucje kultury, dla której organizatorem jest JST, został zaakceptowany przez tę jednostkę.

UWAGI: W ramach operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowy i rozwoju wsi - osi 3 realizowanych w ramach wdrażania LSR, nie stosuje się kryterium regionalnego oraz kryteriów wyboru określonych dla Odnowy i rozwoju wsi w ramach osi - 3 dotyczących np. bezrobocia czy dochodu podatkowego gminy oraz ograniczenia dotyczącego realizacji maksymalnie 3 operacji w każdej gminie oraz konieczności uzyskania co najmniej 3 pkt w ramach oceny. 
   
 
Lokalna Grupa Działania C.K. Podkarpacie
ul. Rynek 8, 38-120 Czudec, Powiat: strzyżowski Województwo: podkarpackie
Biuro LGD C.K. Podkarpacie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00-15 :00 Tel/Fax: (0-17) 27 64 796.
realizacja i pozycjonowanie: ideo Edito CMS powered by